Zaznacz stronę

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ I GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO ONLINE

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

I GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO ONLINE

 

Cześć, tu Marta!

Ten dokument, to Regulamin mojej Strony internetowej i Gabinetu psychologicznego online i powstał z myślą o Tobie. Nie ma znaczenia czy korzystasz z Systemu rezerwacji dostarczanego przez serwis TwójPsycholog lub ZnanyLekarz, czy chcesz zapisać się do prowadzonej przeze mnie Grupy wsparcia, czy chcesz dołączyć do grona subskrybentów mojego Newslettera, czy po prostu… chcesz trochę się tu rozgościć. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania mojej Strony internetowej, czyli przede wszystkim informacje o tym kim jestem, w jaki sposób możesz korzystać ze Strony, jakie usługi świadczę, w jaki sposób możesz dokonać rezerwacji konkretnych usług i terminów ich świadczenia, co jest warunkiem zawarcia Umowy, jakie formy płatności udostępniam, w jaki sposób realizowane są usługi, jak wygląda procedura odstąpienia od umowy i w jaki sposób możesz składać wszelkie reklamacje.

 

Wszystko w trosce o Twoje interesy i ochronę Twoich praw. To co, zapraszam do lektury!

 

A w razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: marta.anna.dziekonska@gmail.com.

§ 1. WPROWADZENIE

Strona internetowa dostępna pod adresem www.martadziekonska.pl prowadzona jest przez Martę Dziekońską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Dziekońska Gabinet psychologiczny z zakładem głównym pod adresem: ul. Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 02 marca 2022 roku, NIP: 8551583177, REGON: 321385046.

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich umów i usług, które jako Usługodawca świadczę na Twoją rzecz za pośrednictwem mojej Strony internetowej www.martadziekonska.pl.

Definicje:

 1. Usługodawca (to właśnie ja, Marta) – właścicielka domeny zarządzająca Stroną internetową, która jest dostępna pod adresem www.martadziekonska.pl;
 2. Użytkownik (czyli Ty) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług, które świadczę drogą elektroniczną; to oznacza, że Użytkownikiem mojej Strony internetowej mogą być następujące podmioty:
  • Przedsiębiorca – Użytkownik, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ale jednocześnie nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Konsument – Użytkownik, który jest konsumentem w rozumieniu 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od dnia 01 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Strona internetowa– strona internetowa działająca w domenie www.martadziekonska.pl;
 4. Blog podstrona stanowiąca wyodrębnioną część strony internetowej www.martadziekonska.pl będąca zbiorem artykułów, grafik, zdjęć, pliki audio i video oraz innych materiałów;
 5. System rezerwacji – system dokonywania rezerwacji Konsultacji psychologicznych online i terminów ich świadczenia, udostępniany przez zewnętrzny serwis internetowy TwójPsycholog dostępny po adresem www.twojpsycholog.pl lub przez serwis internetowy ZnanyLekarz dostępny pod adresem www.znanylekarz.pl;
 6. Karta informacyjna – karta informacyjna przygotowana w formie formularza elektronicznego dostępnego online, którą otrzymujesz po dokonaniu Rezerwacji Konsultacji psychologicznych online lub po zapisaniu się na listę zainteresowanych prowadzoną przeze mnie Grupą wsparcia; informacje zawarte w karcie są mi niezbędne w celu utworzenia Twojej dokumentacji wsparcia psychologicznego oraz wstępnej oceny stanu Twojego zdrowia psychicznego;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin mojej Strony internetowej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 8. Newsletter – usługa, którą świadczę drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu ode mnie Listów z Końca Świata; Listy z Końca Świata to cała moja wiedza z zakresu zdrowia psychicznego okraszona podróżniczo-życiowymi inspiracjami i mnóstwem psychologicznych rozkmin; Listy z Końca Świata mogą dotyczyć także najważniejszych informacji związanych z moją działalnością, m.in. informacji o moich usługach, o nowych funkcjonalnościach mojej Strony internetowej, o organizowanych przeze mnie wydarzeniach, takich jak Wędrujący Krąg Kobiet online, grupowe Warsztaty rozwojowe dla kobiet, wyjazdy Adventure & Wilderness Therapy czy informacji o prowadzonych kampaniach edukacyjnych (organizowanych najczęściej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook), a także innych informacji dotyczących mojej działalności i zdrowia psychicznego;
 9. Konsultacje psychologiczne online – oznacza usługę, którą świadczę drogą elektroniczną za określoną zapłatą, indywidualnie jednorazowo lub w formie indywidualnego cyklu spotkań (terapii) – w zależności od naszych indywidualnych ustaleń; szczegółowy opis znajduje się w 4 Regulaminu;
 10. Grupa wsparcia – oznacza usługę, którą świadczę drogą elektroniczną nieodpłatnie w formie grupowego cyklu spotkań online; szczegółowy opis znajduje się w 4 Regulaminu;
 11. Dowód zakupu – paragon, faktura imienna (faktura dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wystawiana na Twoją wyraźną prośbę), faktura VAT, E-Faktura lub inny dowód potwierdzający dokonaną Rezerwację;
 12. Rezerwacja – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy (dokonania rezerwacji Konsultacji psychologicznej online i terminu jej świadczenia) z Usługodawcą;
 13. Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca świadczenia na Twoją rzecz:
  • usług on-line, co dotyczy Konsultacji psychologicznych online, które odbywają się na żywo (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną),

– za określoną zapłatą;

 • usług on-line w zakresie zapisania się na listę zainteresowanych lub uczestnictwa w prowadzonej przeze mnie Grupie wsparcia, przeglądania mojego Bloga oraz zamieszczania komentarzy do poszczególnych wpisów, wysłania zapytania za pomocą Formularza kontaktowego oraz umożliwienia dołączenia do grona subskrybentów mojego Newslettera (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną), które to usługi nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych opłat;
 1. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron;
 2. Formularz reklamacyjny (Załącznik 1.) – dołączony do Regulaminu mojej Strony internetowej dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w 7.;
 3. Formularz odstąpienia od umowy (Załącznik 2.) – dołączony do Regulaminu mojej Strony internetowej dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w 8.

Usługi jakie świadczę dla Ciebie w ramach mojej Strony internetowej

 1. Usługi, jakie świadczę dla Ciebie drogą elektroniczną, to przede wszystkim możliwość:
  1. przeglądania mojej Strony internetowej i Bloga,
  2. dodawania komentarzy pod wpisami na moim Blogu,
  3. zapoznania się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania mojej Strony internetowej: Regulaminem, Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies,
  4. dokonywania rezerwacji Konsultacji psychologicznych online z wykorzystaniem Systemu rezerwacji dostarczanego przez usługodawców zewnętrznych – TwójPsycholog oraz ZnanyLekarz (bez konieczności zakładania Konta na mojej Stronie internetowej):
  5. wypełniania formularzy elektronicznych udostępnionych na mojej Stronie internetowej:
   • formularza zapisu do prowadzonych przeze mnie Grup wsparcia,
   • Formularza kontaktowego, umożliwiającego wysłanie do mnie zapytania kontaktowego,
  6. zapisania się do mojego Newslettera (pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować).

Postanowienia ogólne

 1. Wiedz, że swoje usługi świadczę online na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ten Regulamin udostępniam Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem mojej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.martadziekonska.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej dokonanie rezerwacji Konsultacji psychologicznej online lub zapis na listę zainteresowanych daną Grupą wsparcia.
 2. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to w szczególności Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia mojego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z MOJEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadcząc usługi drogą elektroniczną zależy mi przede wszystkim na Twojej satysfakcji, dlatego też dokładam należytej staranności, aby wszyscy moi Użytkownicy byli w pełni zadowoleni.
 2. Jeżeli chcesz korzystać z mojej Strony internetowej to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 3. Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach mojej Strony internetowej powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników.
 4. Korzystanie z usług, które Ci oferuję, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym
 5. Moją ideą jest dzielenie się z Tobą całą moją wiedzą z zakresu zdrowia psychicznego. Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Pamiętaj, że bezpieczeństwo przekazywanych mi informacji zależy również od Ciebie, dlatego dbaj o dane dostępowe do swojej poczty elektronicznej czy dane dotyczące płatności, a łącząc się z Internetem korzystaj tylko z zaufanego źródła.
 6. W ramach usług, które Ci oferuję możesz także zapisać się na subskrypcję Newslettera. Za jego pośrednictwem – po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody – będę do Ciebie wysyłać moje Listy z Końca Świata, a także inne informacje związane z organizowanymi wydarzeniami i prowadzoną przeze mnie działalnością edukacyjną, ale to oczywiście nie wszystko.
 7. Jesteś zobowiązany (jak i każdy inny Użytkownik czy osoba trzecia mająca dostęp do mojej Strony internetowej), do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.martadziekonska.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 8. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób wprowadzania do mojego systemu informatycznego szkodliwych danych. Przez oprogramowanie złośliwe rozumiane są tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje, kody komputerowe i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do mojego systemu komputerowego lub systemu komputerowego któregokolwiek z Użytkowników, do którego zaliczyć można w szczególności takie pliki jak: wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie szantażujące (ransomware), rejestratory klawiszy (keyloggers) i inne.
 9. Niedozwolone jest również podejmowanie działań polegających na blokowaniu, modyfikowaniu lub jakimkolwiek innym zakłócaniu lub przerywaniu przepływu danych, a także działań mających na celu ograniczenie w inny sposób korzystania z mojej Strony internetowej.
 10. Jeżeli zauważysz, że na mojej Stronie internetowej znajdują się nieodpowiednie treści lub którykolwiek z Użytkowników działa w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – prześlij mi odpowiednią wiadomość na adres e-mail anna.dziekonska@gmail.com.
 11. Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z mojej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.martadziekonska.pl powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne:
 12. sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
 13. karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,
 14. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 15. przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari,
 16. standardowa przeglądarka plików zapisanych w formacie .PDF (np. Adobe Reader),
 17. aktywne konto Google, Skype, Discord, Zoom (tylko w przypadku uczestniczenia w Konsultacjach psychologicznych online lub w prowadzonych przeze mnie Grupach wsparcia),
 18. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 19. aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail.
 20. Moja Strona internetowa może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednakże jako Usługodawca nie wspieram i nie gwarantuję, że w takim przypadku będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 21. Strona internetowa dostępna jest w wersji responsywnej co oznacza, że możesz z niej korzystać – bez uszczerbku dla jakichkolwiek oferowanych tu funkcjonalności – także za pośrednictwem smartfona, tabletu, czy innego urządzenia mobilnego. Jednym słowem – możesz mieć dostęp do mojej Strony internetowej praktycznie zawsze i wszędzie!
 22. Pamiętaj, że możesz dokonać Rezerwacji Konsultacji psychologicznej online, zapisać się na listę zainteresowanych Grupą wsparcia, zapisać się do mojego Newslettera jak i korzystać ze wszystkich pozostałych, oferowanych tu funkcjonalności, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

§ 3. WARUNKI DOKONANIA REZERWACJI

Dokonanie Rezerwacji Konsultacji psychologicznej online

Proces dokonania Rezerwacji Konsultacji psychologicznej online przebiega w sposób następujący:

 1. Wykorzystaj jedną z wtyczek Systemu rezerwacji udostępnianych na mojej Stronie internetowej i wybierz interesującą Cię usługę oraz termin jej świadczenia:
  1. w tym momencie zostaniesz przekierowany na stronę internetową zewnętrznego usługodawcy będącego dostawcą Systemu rezerwacji – serwis TwójPsycholog lub serwis ZnanyLekarz – a następnie zostaniesz poproszony o podanie danych niezbędnych do dokonania Rezerwacji: zazwyczaj jest to imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej e-mail (przy czym o zakresie danych podawanych podczas dokonywania Rezerwacji decyduje zewnętrzny dostawca Systemu rezerwacji),
  2. w następnej kolejności sprawdź podsumowanie swojej Rezerwacji,
  3. zaakceptuj regulamin dostawcy Systemu Rezerwacji (TwójPsycholog lub ZnanyLekarz),
  4. i nie pozostaje już nic innego jak tylko kliknąć przycisk, który informuje Cię o tym, że umawiasz swoją Konsultację psychologiczną online,
  5. kiedy otrzymam informację o Twojej Rezerwacji, na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej e-mail:
   1. przekażę Ci dane dotyczące możliwego sposobu płatności za umówioną Rezerwację oraz poinformuję Cię o tym, że dokonana przez Ciebie Rezerwacja pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
   2. przekażę Ci Regulamin mojej Strony internetowej i Gabinetu psychologicznego online i poproszę Cię o akceptację jego postanowień,
 • wyślę do Ciebie Kartę informacyjną w formie formularza elektronicznego dostępnego online, która umożliwi mi wstępną ocenę stanu Twojego zdrowia psychicznego oraz utworzenie Twojej dokumentacji wsparcia psychologicznego; wypełnioną Kartę informacyjną powinieneś mi odesłać najpóźniej przed pierwszą sesją stałego terminu współpracy (terapia w ramach cyklu spotkań);
 1. z chwilą skutecznego dokonania płatności przesyłam do Ciebie potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług oraz dokonania Rezerwacji, które zostanie przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy nami traktuje się za zawartą.

Płatności

 1. Wszelkie kwoty wyrażone są w polskich złotych i są one cenami brutto, zawierającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. O całkowitej kwocie, jaką należy uiścić w związku z dokonaniem Rezerwacji Konsultacji psychologicznej online zostaniesz poinformowany w podsumowaniu swojej Rezerwacji (w serwisie TwójPsycholog lub ZnanyLekarz), a dodatkowo – przeze mnie, przed dokonaniem płatności za umówioną Konsultację psychologiczną online.
 2. Rezerwując termin Konsultacji psychologicznej online możesz dokonać płatności z wykorzystaniem przelewu tradycyjnego (zwykłego lub internetowego) na konto bankowe Usługodawcy. Opłaty w ramach dokonania Rezerwacji Konsultacji psychologicznej online uiszczane są z góry, z zastrzeżeniem 3 poniżej.
 3. Jeżeli w ramach naszych indywidualnych, odrębnych ustaleń zdecydujemy się na indywidualną sesję terapeutyczną w formie cyklu Konsultacji psychologicznych online, płatności za Konsultacje psychologiczne online mogą być dokonywane przez Ciebie zbiorczo, w ramach miesięcznego rozliczenia, po zrealizowaniu umówionej liczby spotkań.
 4. Z uwagi na dokonywanie płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, Twoja Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Jeżeli jako Użytkownik nie dokonasz płatności w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymałeś ode mnie potwierdzenie Rezerwacji (tzn. jeżeli opłata za Konsultację psychologiczną online nie zostanie dokonana i zaksięgowana na moim rachunku bankowym), zostaniesz przeze mnie wezwany do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, zastrzegam sobie prawo do anulowania Twojej Rezerwacji informując Cię o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.

§ 4. GABINET PSYCHOLOGICZNY ONLINE

Na mojej Stronie internetowej masz możliwość:

 1. wykorzystania jednej z wtyczek Systemu rezerwacji udostępnianego przez zewnętrznego usługodawcę – serwis TwójPsycholog lub serwis ZnanyLekarz – w celu dokonania Rezerwacji Konsultacji psychologicznej online w wybranym przez Ciebie terminie; w ramach udostępnianego kalendarza rezerwacji możesz swobodnie wyszukiwać dostępne dni i godziny moich Konsultacji psychologicznych online,
 2. dokonania zapisu do prowadzonej przeze mnie Grupy wsparcia.

Konsultacje psychologiczne online

 1. Konsultacje psychologiczne on-line, to najbardziej spersonalizowana usługa w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, świadczona przeze mnie drogą elektroniczną. Z uwagi na specyfikę pomocy psychologicznej, która jest krótsza niż psychoterapia, oferuję Ci dwa rodzaje spotkań w ramach Konsultacji psychologicznych online:
  1. jednorazowa Konsultacja psychologiczna online (maksymalnie trzy spotkania),
  2. indywidualna sesja terapeutyczna w formie cyklu Konsultacji psychologicznych online.
 2. Pierwsze trzy spotkania w ramach Konsultacji psychologicznych online (ust. 1 a powyżej) mają na celu przede wszystkim wzajemne poznanie, ustalenie celów i określenie obszaru mojej pomocy. Później podejmujemy wspólną decyzję o tym, czy chcemy ze sobą współpracować w ramach indywidualnej sesji terapeutycznej w formie cyklu Konsultacji psychologicznych online (ust. 1 lit. b powyżej).
 3. Pamiętaj, że warunkiem koniecznym uczestniczenia w indywidualnej sesji terapeutycznej w formie cyklu spotkań (ust. 1 b powyżej) jest odesłanie mi – najpóźniej przed pierwszą sesją stałego terminu współpracywypełnionej Karty informacyjnej. W przypadku nie otrzymania linka do Karty informacyjnej w ciągu h od otrzymania potwierdzenia dokonania Rezerwacji lub w przypadku jakichkolwiek problemów z jej wypełnieniem – napisz do mnie na adres e-mail: marta.anna.dziekonska@gmail.com.
 4. Każda Konsultacja indywidualna online trwa 50 minut i może się odbywać z wykorzystaniem następującego oprogramowania służącego do organizacji wideospotkań: Zoom, Google Meet, Skype, Discord. W ramach indywidualnych ustaleń możemy wykorzystać również inne oprogramowanie – po prostu poinformuj mnie o swoich preferencjach w tym zakresie w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w 3 ust. 2 powyżej.
 5. Rezerwując termin Konsultacji psychologicznych online, zawieramy w ten sposób stosowną Umowę (oczywiście zgodnie z postanowieniami Regulaminu), wobec czego dostarczam Ci usługę w postaci zakupionych Konsultacji psychologicznych online. Usługa ta zostanie zrealizowana zgodnie z terminem określonym w Umowie.
 6. Przed umówionym terminem Konsultacji psychologicznych online, otrzymasz ode mnie link do Naszego spotkania online, które będzie odbywało się z wykorzystaniem wybranego oprogramowania, o którym mowa w pkt. 4 powyżej. W dniu i o godzinie umówionych Konsultacji psychologicznych online, po prostu wejdź w link do Naszego spotkania online.
 7. Po zawarciu Umowy zmiana terminu Konsultacji psychologicznych online nie jest możliwa chyba, że w ramach indywidualnych ustaleń postanowimy co innego.
 8. Usługa Konsultacji psychologicznych online ma charakter jednorazowy, a Umowa zostaje między nami zawarta na czas realizacji tej usługi. To oznacza, że rezerwując nowy termin Konsultacji psychologicznych online i ponownie uiszczając określoną cenę, zmierzasz do zawarcia nowej Umowy.
 9. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to wyrażając wyraźną zgodę na wykonanie w pełni usługi w postaci Konsultacji psychologicznych online przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, będąc poinformowanym przeze mnie o tym, że utracisz prawo odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.
 10. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w Twoim przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

Grupy wsparcia

 1. Do uczestnictwa w prowadzonych przeze mnie Grupach wsparcia stosuje się te same zasady, co do Konsultacji psychologicznych online, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Uczestnictwo w Grupach wsparcia jest nieodpłatne. Wszelkie informacje w zakresie działań podejmowanych w ramach danej grupy, jej cel oraz charakter zawiera opis danej grupy, zamieszczony na mojej Stronie internetowej.
 3. W ramach Grup wsparcia spotykamy się online co tydzień, zazwyczaj w grupach maksymalnie 8 lub 12 osobowych i pracujemy ze sobą przez 120 minut chyba, że coś innego wynika z opisu danej grupy.
 4. Spotkania online w ramach Grup wsparcia odbywają się wyłącznie z wykorzystaniem aplikacji Discord.
 5. Do Grupy wsparcia możesz zapisać się bezpośrednio z wykorzystaniem formularza dostępnego na mojej Stronie internetowej – po prostu podaj swoje imię i adres poczty elektronicznej e-mail, a następnie kliknij przycisk wyrażający chęć zapisu na listę zainteresowanych daną grupą.
 6. Warunkiem przyjęcia do danej Grupy wsparcia i uczestnictwa w spotkaniach online jest pozytywne przejście wstępnej kwalifikacji. W tym celu – po zapisaniu się na listę zainteresowanych daną grupą – wypełnij otrzymaną ode mnie Kartę informacyjną. O zakwalifikowaniu Cię do wybranej Grupy wsparcia poinformuję Cię w odrębnej wiadomości e-mail, w której przekażę Ci również inne informacje związane z uczestnictwem w danej grupie, zwłaszcza informacje o charakterze organizacyjnym (np. dostęp do grupy na Discordzie, harmonogram spotkań online).

§ 5. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA

 1. Na mojej Stronie internetowej zostały zamieszczone wtyczki plug-in, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy, a zatem:
 2. Facebook [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 3. Instagram [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 4. Messenger
 5. MailerLite [administrator: UAB “MailerLite” z siedzibą na Litwie],
 6. Google [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 7. Linktree [administrator: Linktree Pty Ltd z siedzibą w Australii],
 8. TwójPsycholog [administrator: TwójPsycholog Sp z o.o. z siedzibą w Polsce],
 9. ZnanyLekarz [administrator: ZnanyLekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce],
 10. Zoom [administrator: Zoom Video Communications Inc. z siedzibą w USA lub Lionheart Squared Ltd z siedzibą w Irlandii],
 11. Google Meet [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 12. Skype [administrator: Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Irlandii],
 13. Discord [administrator: Discord Netherlands BV. z siedzibą w Holandii],
 14. Piksel Facebook [administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
 15. Każda z zainstalowanych wtyczek została oznaczona stosownym logo, właściwym dla danego dostawcy i może zostać uruchomiona już w momencie odwiedzenia mojej Strony internetowej. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której pewne informacje o tym, że wywołałeś daną stronę zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i w konsekwencji – zapisane przez tego dostawcę. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim ograniczają się zazwyczaj jedynie do Twojego adresu IP.
 16. O tym, jaki dokładnie zakres danych może zostać przekazany za pomocą wtyczki plug-in (lub jaki zakres danych może zostać wykorzystany czy zarejestrowany) danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych. W mojej Polityce Plików Cookies odsyłam do tych dokumentów, abyś z łatwością mógł znaleźć potrzebne informacje.
 17. Więcej informacji w zakresie szczegółowego działania wykorzystywanych przeze mnie wtyczek plug-in znajdziesz w mojej Polityce Plików Cookies.

§ 6. NARZĘDZIA ANALITYCZNE

 1. Moja Strona internetowa korzysta z narzędzia Piksel Facebook, na co – jako Użytkownik mojej Strony internetowej – możesz wyrazić zgodę lub nie.
 2. Wskazane wyżej narzędzie wykorzystuje pliki Cookies, a zatem niewielkie pliki tekstowe składające się z szeregu liter oraz cyfr, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Ty – jako Użytkownik – korzystasz z mojej Strony internetowej.
 3. Nie ma problemu, abyś samodzielnie, korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki internetowej, dostosował swoje ciasteczkowe preferencje określając warunki przechowywania plików Cookies i uzyskiwania dostępu przez nie do Twojego Urządzenia. Możesz to także zrobić także za pomocą konfiguracji usługi albo bezpośrednio z poziomu pojawiającego się przy każdych pierwszych odwiedzinach alertu pop-up. Określenie ustawień dotyczących wykorzystywania ciasteczek oznacza, że możesz m.in. zrezygnować z instalacji plików Cookies lub ograniczyć zapisywanie ciasteczek do ich określonych rodzajów, czyli po prostu skonfigurować pliki Cookies w odpowiadający Ci sposób. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików Cookies może spowodować ograniczenie niektórych funkcjonalności mojej Strony internetowej.
 4. Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookies.
 • 7. BLOG
 1. Korzystanie z mojego Bloga jest całkowicie bezpłatne. Jako Użytkownik możesz swobodnie przeglądać udostępniane przeze mnie treści – artykuły, wpisy, wideo czy zamieszczone na Blogu komentarze.
 2. Jestem psycholożką i pracuję w nurcie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Specjalizuję się w pracy ze stresem, niepewnością i zmianami. W mojej pracy stosuję podejście oparte o współczucie (CFT), korzystam z Dialogu Motywującego i osiągnięć Adventure Therapy. Wszystkie metody z jakich korzystam są potwierdzone naukowo. Wiedz, że mój Blog związany jest tematycznie z profilem prowadzonej przeze mnie działalności.
 3. W ramach Bloga udostępniam Ci możliwość komentowania dodawanych przeze mnie wpisów, artykułów, wideo i innych materiałów. Zastrzegam sobie jednak prawo do moderowania komentarzy i usuwania komentarzy lub niepublikowania komentarzy bez podania przyczyny, jeżeli w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. W związku z powyższym pamiętaj, że nie jest dozwolonym zamieszczanie komentarzy, które:
 4. zawierają wulgaryzmy,
 5. zawierają treści bezprawne, w szczególności treści naruszające cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,
 6. zawierają treści obrazoburcze, pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminujące,
 7. zawierają treści marketingowe, promocyjne,
 8. zawierają treści zaczepne, celowo denerwujące innych ludzi (trolling),
 9. obrażają mnie, komentujących lub inne osoby,
 10. obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
 11. pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
 12. są pisane pismem pokemoniastym, a więc na przemian dUżYmI i MaŁyMi LiTeRaMi (poke pismo),
 13. mają charakter spamu.
 14. Pamiętaj, że zamieszczając komentarz możesz pozostać anonimowy, ale podpisanie się (np. imieniem, inicjałami czy pseudonimem) ułatwi pozostałym Użytkownikom odnoszenie się do opublikowanych przez Ciebie komentarzy. Wiedz również, że podpisanie się, w żaden sposób nie wyłącza przywileju pozostawania anonimowym.
 15. W żadnym wypadku nie ponoszę odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Ciebie komentarzy.
 16. Jako Administrator Bloga zastrzegam sobie prawo do zawieszenia prowadzenia Bloga w każdym czasie lub jego usunięcia wraz ze wszystkimi zamieszczonymi przeze mnie wpisami.
 17. Nie wyrażam zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, cytowanie i powoływanie się na jakiekolwiek treści lub materiały zawarte na moim Blogu ani na inne korzystanie z nich (w szczególności w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych), bez mojej uprzedniej pisemnej zgody. Działanie o powyższym charakterze może zostać potraktowane jako naruszenie moich praw lub praw osób trzecich.

§ 7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Jako Usługodawca zobowiązuję się również do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami. W każdej sytuacji kiedy uznasz, że nie realizuję usług w sposób należyty, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj mnie o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a ja – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkuję się do niego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do mnie przesłać:
 3. drogą pocztową na adres: Marta Dziekońska, Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście,
 4. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: anna.dziekonska@gmail.com.
 5. Będzie świetnie, jeżeli w treści takiego zgłoszenia podasz następujące informacje (ich podanie zdecydowanie ułatwi mi zapoznanie się z Twoją sprawą i przeprowadzenie całej procedury reklamacyjnej):
 6. Twoje dane (imię i nazwisko),
 7. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
 8. opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń,
 9. proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania.

Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, przygotowałam dla Ciebie specjalny Formularz reklamacyjny, który udostępniam na mojej Stronie internetowej.

 1. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poproszę Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 2. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązuję się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.
 3. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.
 4. Moja odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta – zostaje całkowicie wyłączona.
 5. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Pamiętaj jednak, że – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów:
 3. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
 8. szczególnych umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 9. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,
 10. w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 11. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
 12. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 13. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 14. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 15. o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Jeżeli w Twoim przypadku nie występują okoliczności wskazane powyżej oznacza to, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta masz prawo odstąpić od Umowy. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie. Możesz to zrobić:
 17. drogą pocztową na adres: Marta Dziekońska, Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście,
 18. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: anna.dziekonska@gmail.com,

– w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy.

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy (co – jak już ustaliliśmy – dotyczy wyłącznie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) zwrócę Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazałeś na inne rozwiązanie. Powyższe jest równoznaczne z tym, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat w związku z daną formą zwrotu płatności.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od zawartej Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Zdjęcia, filmy (wideo), nagrania dźwiękowe, artykuły, wpisy, opinie oraz inne materiały (m. in. takie jak teksty, grafiki, logotypy), które zostały zamieszczone na mojej Stronie internetowej lub które otrzymałeś jako subskrybent mojego poklikanego Newslettera, należą do mnie lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, które to osoby trzecie posiadają do nich prawa autorskie.
 2. Pamiętaj, że bezwzględnie zabronione jest w szczególności:
 3. kopiowanie zdjęć, logotypów, znaków towarowych i innych grafik,
 4. kopiowanie materiałów wideo, utworów dźwiękowych,
 5. dokonywanie przedruku tekstów czy haseł reklamowych,
 6. udostępnianie w Internecie takich materiałów,

– które zostały zamieszczone na mojej Stronie internetowej, Blogu lub które otrzymałeś jako subskrybent mojego Newslettera, bez mojej pisemnej zgody lub bez zgody innej osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie.

 1. Pamiętaj też, że bezwzględnie zabronione jest także dokonywanie wyżej opisanych czynności przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów własnych – w szczególności do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych.
 2. Dopuszczanie się działań, które zostały opisane w niniejszym paragrafie jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w związku z czym ich podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szanuję Twoje prawa i gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. To, co jest najważniejsze w związku z ochroną Twojej prywatności, to przede wszystkim to, że:
 2. Dokonując rezerwacji Konsultacji psychologicznej czy zapisując się do prowadzonych przeze mnie Grup wsparcia, wypełniając Formularze dostępne na mojej stronie, komentując wpisy na moim Blogu czy zapisując się do mojego Newslettera – przekazujesz mi swoje dane osobowe,
 3. wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzam wyłącznie w celu realizacji umów lub świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów,
 4. w zależności od czynności przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i wykonanie umowy ze mną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na mnie jako Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia (Karta informacyjna), podstawą prawną jest niezbędność ich przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia (art. 9 ust. 2 lit. h RODO) lub niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej w sytuacji gdy a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c RODO),
 6. powierzam Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie sprawdzonym i zaufanym podmiotom, bez których nie byłabym w stanie świadczyć swoich usług na Twoją rzecz – jest to m.in. hostingodawca, dostawca oprogramowania służącego do wysyłki Newslettera, biuro rachunkowe czy kancelaria prawna; wiedz, że aby właściwie chronić Twoje dane osobowe – z każdym takim podmiotem zawieram właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 7. korzystam z narzędzia Piksel Facebook, które zbiera określone informacje odnośnie Twoich odwiedzin na mojej Stronie internetowej – w ramach ustawień plików Cookies możesz dowolnie decydować o tym, czy wyrażasz na to zgodę, czy też nie,
 8. zapewniam Ci możliwość korzystania z wtyczek i innych narzędzi social media,
 9. w dowolnej chwili możesz skorzystać z praw, jakie przysługują Ci na gruncie RODO, tj. prawa do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO),
 10. Twoich danych osobowych nie udostępniam żadnym innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody.

Twoje dane osobowe przetwarzam na zasadach określonych w Polityce Prywatności mojej Strony internetowej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Nie ponoszę odpowiedzialności za:
 2. ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych,
 3. szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej (vis maior), przez którą rozumiane są: zdarzenia o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) oraz takie, nad którymi człowiek nie panuje,
 4. korzystanie przez Użytkownika z mojej Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 5. Jako Użytkownik, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie treści, w szczególności treści:
 6. o charakterze bezprawnym,
 7. które naruszają normy moralne czy obyczajowe, propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację,
 8. naruszające dobra osobiste lub godność innych Użytkowników lub osób trzecich.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z mojej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.martadziekonska.pl spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Aby móc dostosowywać wszystkie świadczone usługi do Twoich potrzeb, zastrzegam sobie również prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności:
 3. gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 4. kiedy wprowadziłabym zmiany sposobów płatności lub oferowanych sposobów dostawy – zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
 5. czy kiedy zmieniłabym technologię, którą wykorzystuję do świadczenia usług w ramach mojej Strony internetowej.
 6. Oczywiście o każdych zmianach będę informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie przeze mnie na stronie głównej mojej Strony internetowej informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień lub – zostałeś subskrybentem mojego Newslettera – wysłanie do Ciebie stosownej wiadomości e-mail informującej o wprowadzanych zmianach i ich zakresie. W takim przypadku, jeżeli nie akceptujesz nowej treści Regulaminu – poinformuj mnie o tym w ciągu 7 dni od daty otrzymania ode mnie wspomnianej wiadomości e-mail.
 7. Zmiany, o których mowa powyżej będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia.
 8. Jednocześnie zastrzegam sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie zmian estetycznych i porządkowych, eliminujących oczywiste omyłki pisarskie, polegających na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów niniejszego Regulaminu, które nie stanowią zmiany warunków zawieranej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Spokojnie, pamiętaj, że wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie przed wprowadzeniem tychże zmian.
 10. Mam nadzieję, że w toku Naszej znajomości, nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Nami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 • Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem polubownych sądów konsumenckich możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

 • Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji w zakresie zasad dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów, to są one dostępne przede wszystkim w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej, a także pod następującymi adresami:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

 

 

 • Jako Użytkownik możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią takie dokumenty jak:
 2. Polityka prywatności, a także
 3. Polityka Plików Cookies.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z  2020  poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287), ustawa z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz inne właściwe.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia ( U Z U P E Ł N I Ć ) 2022 roku.