Zaznacz stronę

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI FANPAGE

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI FANPAGE @martadziekonskapsych

 

Szanuję Twoje prawa i gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Niemniej, kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w serwisie Facebook, odgrywa oczywiście Facebook. Wiedz, że jako twórczyni i administratorka Fanpage’a @martadziekonskapsych respektuję przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zwaną danej Ustawą i inne właściwe, a także zapewniam pełną egzekwowalność wszystkich Twoich praw oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, a moi współpracownicy oraz podwykonawcy zostali właściwie przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca Fanpage’a na Facebooku (@martadziekonskapsych) jest współadministratorem danych osobowych razem z Facebookiem (Meta Platforms, Inc.).

W związku z powyższym, Współadministratorką Twoich danych osobowych jest Marta Dziekońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Dziekońska Gabinet psychologiczny z zakładem głównym pod adresem: ul. Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 02 marca 2022 roku, NIP: 8551583177, REGON: 321385046.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook znajdują się w polityce prywatności serwisu Facebook dostępnej pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 1. Kategorie danych osobowych, które przetwarzam na moim Fanpage’u @martadziekonskapsych
 2. W zależności od celu mogę przetwarzać następujące dane osobowe:
 3. imię i nazwisko,
 4. pseudonim,
 5. wizerunek (zdjęcie profilowe, a także inne zdjęcia zamieszczone na Facebooku i widoczne dla każdego użytkownika),
 6. dane przekazane w ramach wiadomości e-mail (adres dostępny w zakładce Informacje),
 7. dane przekazane w ramach rozmowy na Messengerze,
 8. wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach Twojego profilu na Facebooku,
 9. adres IP.

 

 • Podanie przez Ciebie danych osobowych

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jako osoba, której dane dotyczą masz możliwość wyboru, czy chcesz korzystać z usług udostępnianych w ramach serwisu Facebook. Jeżeli chcesz korzystać z serwisu, to tylko od Ciebie zależy to, w jakim zakresie będziesz to robił oraz jakie dane osobowe i inne informacje zostaną przez Ciebie udostępnione (pamiętaj, że możesz samodzielnie definiować ustawienia prywatności). Powyższe oznacza, że jeżeli jakiekolwiek informacje udostępnione przez Ciebie za pośrednictwem serwisu Facebook uczyniłeś publicznymi, także i ja – jako administratorka Fanpage’a @martadziekonskapsych – będę miała do nich dostęp.

 1. Cele i czynności oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 2. Źródłem przetwarzanych przeze mnie danych osobowych są tylko i wyłącznie osoby, których dane dotyczą, a więc:
  1. użytkownicy serwisu Facebook, którzy:
   • polubili Fanpage’a @martadziekonskapsych,
   • udostępnili post zamieszczony na moim Fanpage’u @martadziekonskapsych,
   • komentują i reagują na zamieszczone przeze mnie posty i inne materiały,
   • biorą udział w organizowanych przeze mnie wydarzeniach,
   • biorą udział w organizowanych przeze mnie konkursach,
  2. osoby wysyłające do mnie wiadomość na Messengerze.
 3. Jako współadministratorka, przetwarzam Twoje dane osobowe (jako osoby, której dane dotyczą) w jednym, bądź kilku z poniższych celów:
  1. zarządzanie i obsługa Fanpage’a @martadziekonskapsych, tj. w szczególności:
   • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami i innymi materiałami, które zostały przeze mnie udostępnione,
   • udostępniania moich postów Tobie, jako osobie obserwującej mój Fanpage,
   • udostępniania na swoim profilu moich postów,
  2. odpowiadanie na wiadomości wysyłane za pośrednictwem Messengera,
  3. organizowanie wydarzeń oraz ich promowanie,
  4. organizowanie i przeprowadzania konkursów oraz wyłonienie zwycięzcy i przyznanie nagrody,
  5. organizowanie Promocji na zasadach i w czasie przeze mnie ustalonym,
  6. prowadzenie akcji edukacyjnych, które mają na celu poszerzenie Twojej wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego,
  7. prowadzenie LIVE (transmisji na żywo),
  8. marketing bezpośredni własnych produktów i usług, m.in. informowanie o moich usługach oraz o mojej działalności i organizowanych przeze mnie wydarzeniach (m.in. konsultacjach psychologicznych online, warsztatach rozwojowych dla kobiet, warsztatach psychoedukacyjnych czy prowadzonych przeze mnie grupach wsparcia) za pomocą postów i innych materiałów, które umieszczam na moim Fanpage’u @martadziekonskapsych, a także przygotowywanie postów sponsorowanych, które kieruję do określonych grup odbiorców (co jednak istotne – taki sposób prowadzenia kampanii reklamowej nie wiąże się bezpośrednio z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ponieważ ustawienia reklam bazują na wskazaniu określonych grup odbiorców m.in. poprzez określenie płci, wieku docelowego czy lokalizacji, bez wykorzystywania danych osobowych konkretnych użytkowników).
 4. Wobec powyższego, podstawą przetwarzania danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obsłudze Fanpage’a @martadziekonskapsych, kontaktowaniu się z Tobą za pośrednictwem Messengera czy prowadzeniu marketingu usług własnych.
 5. Zgodnie z zasadą minimalizacji cały czas dbam o to, aby Twoje dane osobowe były adekwatne, stosowne oraz ograniczone i niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane. Pamiętaj, że zawsze masz możliwość: edycji lub usuwania dodanych komentarzy, zaprzestania obserwacji mojego Fanpage’a @martadziekonskapsych czy usunięcia wiadomości wysłanej za pośrednictwem Messengera. Jeżeli tego nie zrobisz, Twoja aktywność na moim Fanpage’u pozostanie widoczna przez czas jej dostępności w serwisie Facebook, a rozmowy na Messengerze – z uwagi na stosowane przez serwis Facebook rozwiązania – będą automatycznie archiwizowane.
 6. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przeze mnie przechowywane

Jako Współadministratorka danych osobowych (wraz z Facebookiem), nie mam wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane wynika z regulaminu oraz polityki prywatności serwisu Facebook. Oznacza to, że jako Współadministratorka nie mam żadnej możliwości usunięcia Twoich danych, ale Ty możesz to zrobić w każdym czasie, bez żadnego  problemu.

 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Współadministratorkę
 2. Wśród moich prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o które może odbywać się przetwarzanie Twoich danych osobowych, można wskazać na: zarządzanie moim Fanpage’m @martadziekonskapsych, marketing bezpośredni moich usług związanych z funkcjonowaniem Fanpage’a @martadziekonskapsych czy archiwizację prowadzonej przez Nas korespondencji, na potrzeby zabezpieczenia informacji oraz ewentualnych dowodów, które mogą służyć wykazywaniu faktów na wypadek obrony przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony, a także analizowanie danych statystycznych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z mojego Fanpage’a @martadziekonskapsych.
 3. Korzystanie z narzędzi Facebooka również opiera się na moim prawnie uzasadnionym interesie – jako twórczyni Fanpage’a @martadziekonskapsych mam dostęp do informacji statystycznych udostępnianych przez Facebooka (są to przede wszystkim dane dotyczące wyświetleń postów, ich zasięgu, liczbie interakcji czy danych demograficznych osób obserwujących mój Fanpage). Informacje te dotyczą więc zachowań użytkowników, którzy polubili mój Fanpage @martadziekonskapsych i mogę wykorzystywać je w celu optymalizacji prowadzonych działań w zakresie zarządzania moim Fanpage’m. Co istotne, informacje statystyczne mają charakter zanonimizowany, wobec czego ich przetwarzanie nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców. Powierzanie danych osobowych innym podmiotom.

Twoje dane osobowe nie są przeze mnie udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim, co jest równoznaczne z tym, że w żaden sposób nie przenoszę ich poza infrastrukturę serwisu Facebook.

 • Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego
 1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe miałyby zostać przekazane do Państwa trzeciego – zostaniesz o tym uprzednio poinformowany, a ja będę stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 2. Nie mam wpływu na to, w jaki sposób Facebook przetwarza Twoje dane osobowe. W tym zakresie polecam zajrzeć do polityki prywatności Facebooka (zob. pkt. I), w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje w tym przedmiocie.
 3. Twoje prawa

RODO przyznaje Ci (jako osobie, której dane dotyczą) następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych (art. 12 RODO),
 2. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO),
 6. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 8. nie podlegania profilowaniu (art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO),
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) (art. 77 RODO).
 10. Profilowanie
 11. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 12. Z mojej strony, Twoje dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które wywołuje wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Niemniej jednak, nie mam wpływu na to, w jaki sposób Facebook przetwarza Twoje dane osobowe. W tym zakresie polecam zajrzeć do polityki prywatności Facebooka (zob. pkt. I), w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje w tym temacie.
 13. Udostępnianie danych osobowych
 14. Pamiętaj, że żadnych Twoich danych osobowych nie udostępniam podmiotom trzecim, bez Twojej wyraźnej zgody.
 15. Dane osobowe bez Twojej zgody (jako zgody osoby, której dane dotyczą), mogą być udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom prawa publicznego, a zatem organom władzy i organom administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 • Pliki Cookies

Fanpage @martadziekonskapsych został stworzony w ramach narzędzi udostępnianych przez serwis Facebook. W związku z tym, wszelkie wykorzystywane przeze mnie pliki Cookies pochodzą od Facebooka.

Szczegóły dotyczące wykorzystywanych plików Cookies znajdują się w polityce plików cookies serwisu Facebook dostępnej pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

 • Uwagi końcowe
 1. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś skorzystać ze swoich praw, złożyć wniosek czy skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z którymkolwiek ze współadministratorów danych osobowych. Oznacza to, że możesz zarówno wysłać do mnie wiadomość e-mail na adres: marta.anna.dziekonska@gmail.com lub skontaktować się ze mną drogą pocztową, wysyłając odpowiednią informację na adres: Marta Dziekońska, Chopina 5a lok. 12, 72 – 600 Świnoujście, jak i skontaktować się bezpośrednio z administratorem serwisu Facebook.
 2. Pamiętaj, aby w treści takiego zgłoszenia wskazać w sposób wyraźny:
 3. dane osoby lub osób, których dotyczy Twoje zgłoszenie,
 4. zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia,
 5. swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 6. oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 7. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest przeze mnie odpowiednio dokumentowany. W przypadku, kiedy zaistniałaby jedna z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu zostaną poinformowane osoby, których dane dotyczą, a jeżeli będzie miało to zastosowanie – także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).
 8. W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności Fanpage’a @martadziekonskapsych, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej, w tym w szczególności: przepisy RODO, Ustawy i inne właściwe. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego dokumentu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.